Algemene voorwaarden

Huurder:

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.diskoffer.nl en alle reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot een accommodatie die op de site www.diskoffer.nl te huur worden aangeboden.
 2. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn alleen geldig indien schriftelijk is overeengekomen met Diskoffer.
 3. Alle correspondentie tussen Diskoffer en een huurder vindt in beginsel via digitale wijze plaats, namelijk via de website van Diskoffer of via e-mail.

Artikel 2 Begrippen

 • Verhuurder: de persoon die een accommodatie via Diskoffer wenst te verhuren.
 • Huurder: de persoon die een accommodatie via Diskoffer wenst te huren.
 • Website: de website van Diskoffer www.diskoffer.nl
 • Accommodatie: het vakantieverblijf dat door verhuurder via de website te huur wordt aangeboden en die huurder wenst te huren.
 • Account: het account van een huurder, waar de huurder middels logingegevens en een wachtwoord via de website toegang toe heeft. Via het account kan de huurder een huurovereenkomst voor een accommodatie aangaan.
 • Huurovereenkomst: de overeenkomst voor de huur van een accommodatie, gesloten tussen een verhuurder en een huurder via of als gevolg van de vermelding op de website. Een huurovereenkomst komst tot stand door een boeking (ook wel reservering genoemd) van huurder.
 • Advertentie: de advertentie van de verhuurder zoals vermeld op de website, waarmee verhuurder een accommodatie te huur aanbiedt.
 • Verblijf: het feitelijke gebruik van een accommodatie.

Artikel 3 Huurovereenkomst

 1. Een accommodatie kan online via de website worden geboekt (“gereserveerd”). Daarvoor maakt huurder een eigen account aan.
 2. Bij een boeking ontstaat een definitieve huurovereenkomst.
 3. Direct na een boeking ontvangt huurder op het in het account opgegeven e-mailadres de factuur. Op de factuur staan de relevante gegevens. De factuur dient tevens als bewijs van de huurovereenkomst. Er wordt geen afzonderlijke huurovereenkomst verstrekt.
 4. Diskoffer kan de huurovereenkomst binnen drie dagen na de boeking annuleren indien de accommodatie onverhoopt toch niet beschikbaar blijkt te zijn.
 5. Als de huurder binnen 5 dagen geen ontvangstbevestiging of enige reactie heeft ontvangen, is het mogelijk dat er iets is misgegaan bij de totstandkoming van de reservering en dient de huurder contact op te nemen met Diskoffer.
 6. Indien de betaling (zie artikel 5) niet per omgaande (uiterlijk binnen vier dagen) is ontvangen bij Diskoffer blijft huurder de huursom verschuldigd maar zal de accommodatie weer opnieuw te huur worden aangeboden, met dus het risico dat deze niet meer beschikbaar is.
 7. Een huurovereenkomst komt tot stand tussen een huurder en de verhuurder, zodat Diskoffer daar geen partij in is.
 8. Alleen reserveringen van personen die 21 jaar en ouder zijn worden in behandeling genomen.
 9. De huurovereenkomst betreft de verhuur van een accommodatie voor recreatief gebruik, dat naar aard van korte duur is.
 10. Diskoffer is namens de verhuurder gerechtigd om gedane reserveringen teniet te doen in verband met de (jeugdige) leeftijd of grootte van een groep.

Artikel 4 Voorwaarden

 1. De voorwaarden voor het huren van de accommodatie staan vermeld in de advertentie van de Verhuurder. Daarnaast heeft elke accommodatie de gebruikelijke gebruiksregels die in de accommodatie zelf aanwezig zijn of kenbaar worden gemaakt.
 2. Diskoffer en verhuurder zijn te allen tijde gerechtigd om aanvullende voorwaarde te stellen.
 3. Een accommodatie mag slechts gebruikt worden door het maximaal aantal personen dat vermeld wordt in de beschrijving van de accommodatie c.q. de advertentie.
 4. Op de overeenkomst is geen ontbindingsrecht van toepassing.

Artikel 5 Betaling

 1. Direct nadat de huurovereenkomst tot stand is gekomen, is de huurder een aanbetaling verschuldigd van 30% van de totale huursom. Deze aanbetaling dient per omgaande (doch uiterlijk binnen vier dagen) na factuurdatum overgemaakt te zijn op de rekening van Diskoffer. De resterende 70% van de huursom dient vier weken voor de aankomstdatum overgemaakt te zijn aan Diskoffer. Indien de huurovereenkomst binnen 4 weken voor de aankomstdatum wordt gesloten dient de volledige som (dus 100%) binnen 5 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan aan Diskoffer. Indien de huurovereenkomst binnen 10 dagen voor de aankomstdatum wordt gesloten dient de gehele huursom per spoedovermaking, uiterlijk 48 uur na factuurdatum, te zijn voldaan aan Diskoffer.
 2. Indien de te betalen bedragen niet op tijd of niet volledig zijn ontvangen, heeft Diskoffer het recht om de overeenkomst te beëindigen en een schadevergoeding in rekening te brengen overeenkomstig artikel 10. Diskoffer zal geen enkele garantie geven, dat de accommodatie, ook in geval van te late betaling, nog beschikbaar zal zijn. De huurder kan zich er niet op beroepen dat een te late betaling recht geeft op een reservering van de accommodatie.

Artikel 6 Borgsom

 1. Aan huurder wordt een borgsom in rekening gebracht waarvan de hoogte is vermeld bij de reservering. Deze dient ter waarborging van eventuele schade en/of kosten waarvoor de huurder aansprakelijk is wegens het verblijf in de accommodatie of ter dekking van schoonmaakkosten. De borgsom maakt deel uit van de factuur.
 2. Wanneer de borgsom niet (tijdig) betaald wordt, is Diskoffer gerechtigd de huurder de toegang tot de accommodatie te ontzeggen dan wel de huurovereenkomst te annuleren (zie artikel 10).
 3. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen van Diskoffer of verhuurder op de huurder binnen 14 dagen na het einde van het verblijf teruggestort. De huurder dient ten behoeve van de restitutie zijn volledige adres en bankgegevens (rekeningnummer, IBAN en BIC-code) aan Diskoffer te melden.

Artikel 7 Verplichtingen huurder

 1. Er wordt van uitgegaan dat bij aanvang de woning volledig schoon, in behoorlijke toestand, zonder defecten aan huurder ter beschikking wordt gesteld. Als dit niet het geval is dient huurder dit direct (uiterlijk binnen 24 uur) te melden aan Diskoffer.
 2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade als gevolg van diefstal of verlies van zaken. Schade dient op eerste verzoek van verhuurder of Diskoffer te worden voldaan.
 3. De huurder dient de accommodatie uiterlijk op de in de huurovereenkomst aangegeven tijd te hebben verlaten.
 4. De huurder dient, tenzij ander is bepaald, de accommodatie volledig en correct schoongemaakt te verlaten en aan verhuurder op te leveren, met medeneming van alle zaken (inclusief afval) van huurder.
 5. De huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en de accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de verhuurder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
 6. Het veroorzaken van overlast en/of ander hinderlijk gedrag is verboden.
 7. De huurder is aansprakelijk voor de aan of rond het vakantiehuis of de daarin/daarbij aanwezige zaken toegebrachte schade.
 8. Huurder dient alle (veiligheids)regels die voor de accommodatie gelden strikt na te leven.
 9. Een schadegeval of defect dient door de huurder direct (uiterlijk binnen 24 uur) aan Diskoffer te worden gemeld.
 10. Huurder is niet gerechtigd om zonder voorafgaande goedkeuring van de verhuurder zaken te (laten) repareren of vervangen.
 11. Reparatiekosten of vervangingskosten dienen door de huurder onmiddellijk aan de verhuurder op diens eerste verzoek te worden betaald.
 12. Bij vertrek dient de huurder de accommodatie in een dezelfde/ behoorlijke staat achter te laten als was bij aanvang. De aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient afgewassen te zijn en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats. Het linnengoed dient achtergelaten te worden zoals van te voren met de verhuurder is afgesproken.
 13. Het is huurder niet toegestaan de accommodatie onder te verhuren dan wel aan derden ter beschikking te stellen. In geval van overtreding is huurder een boete verschuldigd die gelijk is aan de helft van de huursom.
 14. Overtreding van een bepaling van dit artikel door een derde die bij huurder verblijft of hem bezoekt wordt huurder aangerekend.
 15. Bij overtreding van het bepaalde in één van de leden 3 tot en met 13 dit artikel:
  - is verhuurder gerechtigd de huurovereenkomst voortijdig te beëindigen en huurder de toegang tot de accommodatie te ontzeggen (zonder restitutie van de huursom), en/of
  - is huurder een boete verschuldigd van € 150,- per overtreding, alsmede een schadevergoeding ter dekking van de volledige schade die huurder en Diskoffer lijden.
Artikel 8 Sleutel

De sleutel van de accommodatie wordt door de verhuurder in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. Op een door de huurder en verhuurder afgesproken moment wordt de sleutel van de accommodatie overhandigd aan de verhuurder. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te houden of te dupliceren. Wanneer de huurder zich hier schuldig aan maakt, zal een boete opgelegd worden van € 500,-. Wanneer een sleutel zoekgeraakt is dient het bedrag van de te maken nieuwe sleutel van de accommodatie betaald te worden door de huurder.

Artikel 9 Boekingskosten
Huurder dient aan Diskoffer de opgegeven boekingskosten (per boeking) te voldoen.

Artikel 10 Annuleringen, wijzigen, vervanging personen.

 1. Een eventuele annulering dient via het account te geschieden. Indien niet binnen 3 dagen op een annulering is gereageerd, dient de huurder telefonisch contact met Diskoffer op te nemen.
 2. Bij annulering is de huurder annuleringskosten verschuldigd, conform onderstaande:
  - voor de annulering tot en met de 43ste dag voor de afgesproken aankomst: 35 % van de huursom;
  - voor de annulering van 42 tot en met 29 dagen voor aankomst: 65 % van de totale huursom;
  - in geval van annulering van 28 tot en met de laatste dag voor de overeengekomen huurperiode 90 % van de huursom.
  - Voor een latere annulering of bij het niet verschijnen wordt de volle huursom in rekening gebracht.
  Onder huursom wordt verstaan: al hetgeen de huurder uit hoofde van de huurovereenkomst aan Diskoffer/verhuurder verschuldigd is, behoudens de boekingskosten, de annuleringsverzekering (zo deze is afgesloten) en de waarborgsom. De boekingskosten en de premie van een afgesloten annuleringsverzekering zijn te allen tijde volledig verschuldigd en worden in het geheel niet geretourneerd.
 3. Omboekingen zullen in beginsel als annulering worden beschouwd, waarbij voor de nieuwe reservering opnieuw de boekingskosten in rekeningen worden gebracht.
 4. De huurder kan Diskoffer verzoeken zich te laten vervangen door een andere persoon, die de rechten en plichten uit de huurovereenkomst overneemt. Diskoffer is niet verplicht haar medewerking hieraan te verlenen. Indien een andere persoon in plaats treedt van de oorspronkelijk huurder zijn zowel deze persoon als de oorspronkelijk huurder hoofdelijk aansprakelijk jegens Diskoffer voor de huursom en de ontstane meerkosten en eventuele schade. Voor de wijziging van de persoon van de huurder rekent Diskoffer € 20,-.

Artikel 11 Verzekeringen

 1. Annuleringsverzekeringen kunnen afgesloten worden bij Diskoffer en bedragen 7 % van de totale huursom.
 2. Indien huurder ook een reis- of aansprakelijkheidsverzekering wenst, dient hij daar zelf zorg voor te dragen.

Artikel 12 Overmacht

 1. Indien de verhuurder wegens overmacht niet in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen, zullen partijen in overleg treden over de gevolgen hiervan. In elk geval zal verhuurder niet tot enige schadevergoeding aan huurder gehouden zijn.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan zaken als noodtoestanden, terroristische aanslagen, natuurrampen, brand of andere calamiteiten die gebruik van accommodatie belemmeren.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Diskoffer is niet aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van het verblijf in de accommodatie.
 2. Diskoffer bemiddelt tussen verhuurder en huurder. Diskoffer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door Diskoffer.
 3. Diskoffer staat niet in voor de juistheid van de advertentie van de verhuurder.
 4. In het bijzonder is Diskoffer niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden doordat de gehuurde accommodatie niet aan de eisen of wensen van de huurder voldoet.
 5. Evidente fouten of vergissingen op de website binden Diskoffer en de verhuurder niet.

Artikel 14 Toepasselijk recht
Op het gebruik van de website en op de huurovereenkomst en op eventuele geschillen tussen huurder en verhuurder (of Diskoffer) die hieruit voortvloeien, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Naast de conform de wet bevoegde rechter is te allen tijde de rechtbank Midden-Nederland bevoegd om van geschillen kennis te nemen.
Content pagina

Verhuurder

Inleiding

In deze voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
 • Verhuurder: de entiteit die één of meer accommodaties via Diskoffer wenst te verhuren.
 • Huurder: de persoon die een accommodatie via Diskoffer wenst te huren.
 • Website: de website van Diskoffer www.diskoffer.nl
 • Accommodatie. De accommodatie die door Verhuurder via de website te huur wordt aangeboden.
 • Huurovereenkomst: de overeenkomst voor de huur van een accommodatie, gesloten tussen een verhuurder en een huurder via of als gevolg van de vermelding op de website.
 • Account: het account van een verhuurder, waar de verhuurder middels logingegevens en een wachtwoord toegang toe heeft. Via het account kan de verhuurder één of meer accommodaties op de website te huur aanbieden.
 • Advertentie: de advertentie van de verhuurder zoals (zal worden) vermeld op de website, waarmee verhuurder een accommodatie te huur aanbiedt.
Verplichtingen Diskoffer

 1. Diskoffer bemiddelt in accommodaties. Diskoffer wordt zelf geen partij bij een huurovereenkomst.
 2. Diskoffer brengt uitsluitend bij verhuurder de vooraf overeengekomen vergoeding van 13% in rekening.
 3. Diskoffer verstrekt verhuurder, middels een account, de mogelijkheid om één of meer accommodaties gedurende één of meer periodes via de website te huur aan te bieden.
Verplichtingen verhuurder

 1. Verhuurder vermeldt, via haar account, in de advertentie alle relevante gegevens aangaande de accommodatie die verhuurder te huur wenst aan te bieden. De informatieverstrekking dient helder, volledig en correct te zijn, zodat een (potentiele)huurder een zo volledig en correct mogelijk beeld krijgt.
 2. Verhuurder dient tijdig alle relevante wijzigingen van gegevens via haar account door te voeren.
 3. Indien verhuurder geen juiste gegevens heeft verstrekt, waaronder ook wordt verstaan de juiste beschikbaarheid, is zij aansprakelijk voor alle schade die Diskoffer daardoor lijdt. Onder die schade kan bijvoorbeeld zijn begrepen een financiële genoegdoening aan een huurder wiens gehuurde accommodatie toch niet beschikbaar blijkt te zijn.
 4. Een huurder mag niet geconfronteerd worden met aanvullende verplichtingen indien deze aanvullende verplichtingen niet in de advertentie over de accommodatie op de website zijn opgenomen. Deze bepaling laat onverlet praktische huisregels die redelijkerwijs niet op de website vermeld behoeven te worden.
 5. Verhuurder is verplicht om het via het account opgeven mailadres dagelijks te checken en zo veel als mogelijk is per omgaande te reageren op berichten die van of via Diskoffer worden ontvangen. Eventuele (aanvullende) vragen zal verhuurder zo spoedig mogelijk beantwoorden.
 6. De verhuurder dient de kalender van de te verhuren accommodatie up-to-date te houden zodat een potentiele huurder een waarheidsgetrouw beeld heeft van de beschikbaarheid.
 7. Verhuurder mag een accommodatie die wordt aangeboden via Diskoffer niet voor een lager totaalbedrag (via een ander kanaal) te huur aan te bieden.
 8. Verhuur via Diskoffer gaat voor op een door de verhuurder zelf gesloten overeenkomst
 9. Diskoffer ontleent haar bestaansrecht grotendeels uit het feit dat voor de via de website aangeboden accommodaties zondagsrust geldt. Verhuurder zal hier niet in strijd mee handelen. Indien terzake de accommodatie of de locatie waar de accommodatie is gesitueerd er geen zondagsrust geldt, dient verhuurder dat in de advertentie te vermelden.

Aansprakelijkheden

 1. Diskoffer is niet aansprakelijk voor door verhuurder of huurder te lijden schade (om welke reden dan ook), tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Diskoffer.
 2. Diskoffer is niet verantwoordelijk voor eventueel misbruik van het account van verhuurder. Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor afdoende bescherming en beveiliging van de login en het wachtwoord.
 3. Verhuurder vrijwaart Diskoffer van aanspraken van derden, zoals bijvoorbeeld een beroep op auteursrecht.
Informatieverstrekking

Indien blijkt dat de verhuurder belangrijke informatie over een accommodatie niet in de advertentie had/heeft vermeld, terwijl verwacht had mogen worden dat dergelijke informatie wel verstrekt had behoren te worden, of indien verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn, is verhuurder, naast een eventuele schadevergoeding, aan Diskoffer een boete verschuldigd van € 150,- per overtreding.

Belastingen
De verhuurder dient zelf, indien dit van toepassing is, zorg te dragen voor het afdragen van de toeristenbelasting. De verhuurder dient zelf op de website aan te geven of toeristenbelasting geïnd moet worden. Diskoffer zal de toeristenbelasting (uitsluitend in opdracht van verhuurder) innen en na ontvangst afdragen aan de verhuurder.

Betalingen

 1. De betaling van de huur verloopt via Diskoffer.
 2. Verhuurder is verantwoordelijk voor de juiste prijsopbouw en dient daarbij onder andere rekening te houden met de aan Diskoffer te betalen vergoeding (en de btw daarover), toeristenbelasting, eventuele schoonmaakkosten, en eventuele overige posten.
 3. Diskoffer is niet gehouden tot incassomaatregelen jegens een huurder.
Regels voor het plaatsen van een advertentie

 1. De titel en de tekst van de advertentie van de te verhuren accommodatie dienen helder, volledig en juist te worden omschreven en mogen niet misleidend of onjuist zijn. Alle informatie moet betrekking hebben op de aangeboden accommodatie of er direct verband mee houden. De verstrekte informatie dient recent te zijn en moet een waarheidsgetrouw beeld geven van de aangeboden accommodatie. Het plaatsen en het gebruik maken van foto's, video's, teksten en afbeeldingen geschiedt geheel op eigen risico.
 2. Diskoffer is niet verantwoordelijk voor het zonder toestemming gebruik maken van foto's, video's, teksten of afbeeldingen van derden. Eventuele kosten, voortvloeiende uit het onbevoegd gebruik van foto's, video's, afbeeldingen of teksten van derden door de verhuurder, zullen op de verhuurder verhaald worden.
 3. Advertenties die als doel hebben verkeer naar een andere website te sturen, of die verwijzen naar een andere website of naar verhuurder of een derde zijn niet toegestaan.
Verwijderen advertentie, weigeren verhuurder

 1. Diskoffer behoudt zich het recht om een advertentie te weigeren of te verwijderen die naar oordeel van Diskoffer kan worden beschouwd als
  - een mogelijke inbreuk op rechten van derden, of
  - een mogelijke inbreuk op de door Diskoffer gehanteerde regels.
 2. Diskoffer kan een (potentiele) verhuurder zonder opgaaf van redenen weigeren en het account beëindigen zonder schadeplichtig te worden, zelfs als op dat moment een accommodatie op de website wordt aangeboden.